85c61b3256aa3abb0ceac9e4f6a07e39

Danh từ tập thể trong tiếng anh anh và tiếng anh mỹ

Cách chia động từ với danh từ tập thể trong tiếng anh anh và tiếng anh mỹ